Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk! Missing Piece verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere relaties en/of contactpersonen. Uw persoonlijke gegevens worden door Missing Piece dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen en voor welke doeleinden Missing Piece deze verwerkt.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, verwerkt Missing Piece uw persoonsgegevens en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website. Wij maken ook gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden opgevraagd bij openbare bronnen zoals het handelsregister, databanken en de media. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die wetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam tekeningsbevoegde, overige contactpersonen en medewerkers;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Legitimatiebewijsnummer tekenbevoegde;
 • Afgiftedatum en einddatum legitimatiebewijs tekenbevoegde;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website, in correspondentie of telefonisch.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het verwerken van persoonsgegevens doen wij voor de volgende doeleinden:

 • Het benaderen van prospects over onze diensten en producten;
 • Het opstellen van offertes;
 • Afhandeling van de dienst en/of het product die u van ons afneemt;
 • Facturering;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het leveren van diensten en producten;
 • Verzenden van een digitale nieuwsbrief;
 • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Contactformulier, chatfunctie en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier of chatfunctie, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij versturen een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies

Op de website van Missing Piece wordt gebruikgemaakt van technische en functionele cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ten bate van uw gebruiksgemak bij een volgend bezoek aan onze website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek geen cookies ontvangt of opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Missing Piece neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een medewerker van Missing Piece bij is betrokken.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Missing Piece bewaart de hierboven beschreven persoonsgegevens zo lang als dit nodig is om de eerder genoemde doeleinden af te handelen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de Belastingdienst zijn wij wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren. Uiteraard bewaren wij voor onze klanten de informatie langer dan deze 7 jaar.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Missing Piece neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: security@missingpiece.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Missing Piece deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, bijvoorbeeld met de telecomprovider indien u Skype voor Bedrijven afneemt, maar alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Missing Piece en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@missingpiece.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week, op uw verzoek.

Digitaal ondertekenen

Bij het digitaal onderteken worden naam, e-mailadres en telefoonnummer van de perso(o)n(en) die tekeningsbevoegd zijn gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de ondertekenaar. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de SignServicelog.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.